ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 86 86 74 74 14 14 22 22 196 196
วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 34 34 4 4 19 19 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 6 6 17 17 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 19 28 28 4 4 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 40 40 10 10 3 3 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 8 8 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 32 32 10 10 91 91
รวมทั้งหมด 86 86 74 74 14 14 22 22 196 196