ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 682 222 904 754 232 986 574 157 731 492 139 631 254 182 23 459 2,756 182 773 3,711
บริหารธุรกิจ 435 176 611 487 191 678 372 114 486 319 106 425 165 111 23 299 1,778 111 610 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 50 24 24 37 37 49 49 19 19 179 179
บธ.บ.การจัดการ 84 84 28 31 59 112 31 143
บธ.บ.การตลาด 70 91 161 8 16 24 78 16 91 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 10 22 32 62 22 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 15 79 100 42 142 164 42 15 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 385 176 561 348 158 506 259 95 354 992 429 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 115 28 143 76 19 95 191 47 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 23 23 28 28
บัญชี 110 110 175 175 115 22 137 97 5 102 73 66 139 570 66 27 663
บช.บ.การบัญชี 110 110 175 175 115 22 137 97 5 102 73 66 139 570 66 27 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 129 46 175 92 41 133 87 21 108 76 28 104 16 5 21 400 5 136 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 12 4 16 69 4 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 44 46 90 34 17 51 26 21 47 19 28 47 4 1 5 127 1 112 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 58 24 82 61 61 204 24 228
รวมทั้งหมด 682 222 904 754 232 986 574 157 731 492 139 631 254 182 23 459 2,756 182 773 3,711