ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 260 260 215 215 248 248 200 200 28 28 951 951
บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 92 92 85 85 22 22 375 375
บธ.บ.การจัดการ 28 28 4 4 32 32
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 92 92 268 268
บัญชี 120 120 101 101 116 116 60 60 4 4 401 401
บช.บ.การบัญชี 120 120 101 101 116 116 60 60 4 4 401 401
ศิลปศาสตร์ 50 50 28 28 40 40 55 55 2 2 175 175
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 2 2 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 22 22 29 29 34 34 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 6 6 11 11 33 33
รวมทั้งหมด 260 260 215 215 248 248 200 200 28 28 951 951