ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 656 216 872 729 219 948 567 154 721 482 138 620 242 177 23 442 2,676 177 750 3,603
บริหารธุรกิจ 413 172 585 476 182 658 373 113 486 311 105 416 158 111 23 292 1,731 111 595 2,437
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 44 44 24 24 36 36 45 45 16 16 165 165
บธ.บ.การจัดการ 85 85 28 33 61 113 33 146
บธ.บ.การตลาด 68 91 159 7 15 22 75 15 91 181
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 50 10 22 32 60 22 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 14 77 97 41 138 160 41 14 215
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 369 172 541 346 153 499 262 94 356 977 419 1,396
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 106 25 131 75 19 94 181 44 225
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 23 23 27 27
บัญชี 109 109 163 163 107 20 127 95 5 100 69 61 130 543 61 25 629
บช.บ.การบัญชี 109 109 163 163 107 20 127 95 5 100 69 61 130 543 61 25 629
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 10 10 10 10
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 10 10 10 10
ศิลปศาสตร์ 124 44 168 90 37 127 87 21 108 76 28 104 15 5 20 392 5 130 527
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 12 4 16 69 4 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 41 44 85 34 16 50 26 21 47 19 28 47 3 1 4 123 1 109 233
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 83 83 56 21 77 61 61 200 21 221
รวมทั้งหมด 656 216 872 729 219 948 567 154 721 482 138 620 242 177 23 442 2,676 177 750 3,603