ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 394 394 294 294 313 313 294 294 91 91 116 8 124 1,502 8 1,510
การออกแบบ 136 136 95 95 89 89 95 95 24 8 32 439 8 447
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 49 49 31 31 36 36 33 33 8 8 16 157 8 165
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 37 37 30 30 26 26 21 21 1 1 115 115
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 50 50 33 33 27 27 41 41 11 11 162 162
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 4 4 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 38 38 37 37 49 49 52 52 40 40 216 216
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 30 20 20 33 33 39 39 30 30 152 152
ทล.บ.เซรามิก 8 8 17 17 16 16 13 13 10 10 64 64
ศิลปกรรม 105 105 63 63 72 72 67 67 18 18 325 325
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 105 105 63 63 72 72 67 67 18 18 325 325
สถาปัตยกรรม 115 115 99 99 103 103 80 80 91 91 34 34 522 522
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 41 41 34 34 33 33 34 34 29 29 20 20 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 74 74 65 65 70 70 46 46 62 62 9 9 326 326
รวมทั้งหมด 394 394 294 294 313 313 294 294 91 91 116 8 124 1,502 8 1,510