ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 120 120 167 167 59 59 67 67 2 2 415 415
บริหารธุรกิจ 58 58 102 102 30 30 46 46 1 1 237 237
บธ.บ.การจัดการ 23 23 23 23
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 58 58 74 74 24 24 156 156
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 28 28 6 6 34 34
บัญชี 62 62 65 65 29 29 21 21 1 1 178 178
บช.บ.การบัญชี 62 62 65 65 29 29 21 21 1 1 178 178
รวมทั้งหมด 120 120 167 167 59 59 67 67 2 2 415 415