ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 167 15 182 183 21 204 215 21 236 118 118 48 7 55 731 7 57 795
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 15 107 84 21 105 144 21 165 36 36 9 3 12 365 3 57 425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 15 55 34 21 55 62 21 83 33 33 5 3 8 174 3 57 234
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 15 14 14 29 29 3 3 2 2 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 36 36 53 53 117 117
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 56 56 35 35 54 54 30 4 34 214 4 218
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 56 56 35 35 54 54 30 4 34 214 4 218
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 43 43 36 36 28 28 9 9 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 13 13 9 9 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 43 43 36 36 15 15 121 121
รวมทั้งหมด 167 15 182 183 21 204 215 21 236 118 118 48 7 55 731 7 57 795