ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64 64 66 66 50 50 60 60 7 7 247 247
พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 23 33 33 28 28 84 84
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 23 23 33 33 28 28 84 84
วิทยาศาสตร์ 21 21 22 22 19 19 5 5 4 4 71 71
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 21 22 22 19 19 5 5 4 4 71 71
สัตวศาสตร์และประมง 17 17 1 1 18 18
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 1 1 14 14
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 20 20 11 11 3 3 7 7 41 41
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 17 17 17 17
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 11 11 3 3 7 7 24 24
รวมทั้งหมด 64 64 66 66 50 50 60 60 7 7 247 247