ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 99 18 117 118 118 86 86 17 17 16 16 4 4 340 18 358
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 78 95 95 86 86 17 17 16 16 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 30 30 26 26 10 10 11 11 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 35 35 30 30 1 1 1 1 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 30 30 30 30 6 6 4 4 99 99
วิศวกรรมเครื่องกล 21 21 23 23 4 4 48 48
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 23 23 4 4 48 48
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
รวมทั้งหมด 99 18 117 118 118 86 86 17 17 16 16 4 4 340 18 358