ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 611 195 806 694 216 910 492 140 632 469 136 605 194 126 23 343 2,460 126 710 3,296
บริหารธุรกิจ 383 153 536 456 179 635 330 105 435 303 104 407 124 81 23 228 1,596 81 564 2,241
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 37 22 22 35 35 45 45 13 13 152 152
บธ.บ.การจัดการ 81 81 14 20 34 95 20 115
บธ.บ.การตลาด 68 90 158 6 10 16 74 10 90 174
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 49 49 7 15 22 56 15 71
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 14 74 84 36 120 144 36 14 194
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 346 153 499 337 151 488 224 86 310 907 390 1,297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 97 24 121 71 19 90 168 43 211
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 23 23 27 27
บัญชี 106 106 153 153 75 14 89 90 4 94 57 40 97 481 40 18 539
บช.บ.การบัญชี 106 106 153 153 75 14 89 90 4 94 57 40 97 481 40 18 539
ศิลปศาสตร์ 122 42 164 85 37 122 87 21 108 76 28 104 13 5 18 383 5 128 516
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 10 4 14 67 4 71
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 42 82 34 16 50 26 21 47 19 28 47 3 1 4 122 1 107 230
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 82 82 51 21 72 61 61 194 21 215
รวมทั้งหมด 611 195 806 694 216 910 492 140 632 469 136 605 194 126 23 343 2,460 126 710 3,296