ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 181 5 186 173 51 224 117 117 5 5 5 5 481 56 537
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 130 130 152 152 109 109 3 3 394 394
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 88 88 74 74 56 56 1 1 219 219
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 21 21 27 27 62 62
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 28 30 30 26 26 2 2 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 27 27 27 27
สหวิทยาการ 51 5 56 21 51 72 8 8 5 5 2 2 87 56 143
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 42 42 28 42 70
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 2 2 7 7
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 8 8 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 23 5 28 15 9 24 38 14 52
รวมทั้งหมด 181 5 186 173 51 224 117 117 5 5 5 5 481 56 537