ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 507 507 507 507
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 414 414 414 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 93 93 93
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 86 86 86 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 235 235 235 235
สหวิทยาการ 93 93 93 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 507 507 507 507