ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,938 1,349 4,287 2,938 1,349 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 2 482 480 2 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 2 109 107 2 109
วิศวกรรมเครื่องกล 660 287 947 660 287 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 283 206 489 283 206 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 71 148 77 71 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 10 16 6 10 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 886 635 1,521 886 635 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 110 41 151 110 41 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 231 224 455 231 224 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 215 193 408 215 193 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 215 74 289 215 74 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 377 132 509 377 132 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 132 384 252 132 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 535 293 828 535 293 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 260 55 315 260 55 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 154 81 235 154 81 235
รวมทั้งหมด 2,938 1,349 4,287 2,938 1,349 4,287