ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 343 343 343 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 256 256 256 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 149 149 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 53 53 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 54 54 54 54
สหวิทยาการ 87 87 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 343 343 343 343