ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 414 79 493 414 79 493
วิศวกรรมเครื่องกล 153 25 178 153 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 25 129 104 25 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 141 36 177 141 36 177
ปวส.ไฟฟ้า 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 36 130 94 36 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 120 18 138 120 18 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 18 112 94 18 112
รวมทั้งหมด 414 79 493 414 79 493