ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 80 15 95 295 53 348 203 38 241 97 4 101 10 1 11 215 215 900 111 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 27 27 36 36 27 27 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11 11 27 27 21 21 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 16 16 9 9 6 6 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 2 25 93 27 120 78 30 108 33 4 37 6 1 7 36 36 269 64 333
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 2 20 66 27 93 61 30 91 21 4 25 6 1 7 36 36 208 64 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 18 18 14 14 11 11 46 46
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 31 8 39 102 22 124 41 7 48 18 18 1 1 25 25 218 37 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 8 39 102 22 124 41 7 48 18 18 1 1 25 25 218 37 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 5 30 73 4 77 48 1 49 19 19 3 3 33 33 201 10 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 14 14 16 16 12 12 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 5 25 59 4 63 32 1 33 7 7 2 2 33 33 153 10 163
รวมทั้งหมด 80 15 95 295 53 348 203 38 241 97 4 101 10 1 11 215 215 900 111 1,011