ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 103 6 109 264 12 276 255 11 266 185 5 190 87 4 91 344 17 361 1,238 38 17 1,293
บริหารธุรกิจ 65 6 71 145 12 157 140 11 151 66 5 71 26 4 30 166 17 183 608 38 17 663
ปวส.การจัดการ 3 3 11 11 13 13 3 3 2 2 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 11 11 7 7 1 1 51 51
บธ.บ.การจัดการ 14 6 20 33 12 45 49 6 55 15 15 10 2 12 68 7 75 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 16 16 40 40 23 23 7 7 1 1 42 42 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 40 40 44 5 49 34 5 39 12 2 14 56 10 66 207 12 10 229
บัญชี 22 22 77 77 74 74 78 78 40 40 116 116 407 407
ปวส.การบัญชี 2 2 8 8 9 9 6 6 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 69 69 65 65 72 72 30 30 116 116 372 372
ศิลปศาสตร์ 16 16 42 42 41 41 41 41 21 21 62 62 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 15 15 21 21 15 15 8 8 24 24 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 27 27 20 20 26 26 13 13 38 38 134 134
รวมทั้งหมด 103 6 109 264 12 276 255 11 266 185 5 190 87 4 91 344 17 361 1,238 38 17 1,293