ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 1 37 203 203 153 153 95 1 96 38 38 264 264 789 2 791
พืชศาสตร์ 11 11 55 55 41 41 25 25 12 12 61 61 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 6 6 2 2 1 1 2 2 19 19 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 49 49 39 39 24 24 10 10 42 42 169 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 3 19 19 9 9 8 8 5 5 11 11 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 19 19 9 9 8 8 5 5 11 11 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 80 80 58 58 41 41 18 18 108 108 319 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 9 9 3 3 2 2 1 1 29 29 45 45
ปวส.ประมง 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 17 17 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 36 36 40 40 29 29 16 16 53 53 179 179
วท.บ.ประมง 6 6 28 28 13 13 9 9 9 9 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 8 1 9 49 49 45 45 21 1 22 3 3 81 81 207 2 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 7 7 6 6 38 38 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 17 17 14 14 7 7 3 3 11 11 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 25 25 23 23 8 8 29 29 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 36 1 37 203 203 153 153 95 1 96 38 38 264 264 789 2 791