ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 31 4 35 67 7 74 59 20 79 19 10 29 2 1 3 37 37 215 42 257
วิศวกรรมเครื่องกล 7 1 8 28 4 32 23 5 28 6 1 7 2 2 8 8 74 11 85
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 5 5 7 7 5 5 8 8 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 1 6 19 4 23 12 5 17 1 1 2 2 2 39 11 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 24 2 26 27 13 40 7 8 15 1 1 18 18 81 24 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 3 3 14 14 6 6 18 18 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 21 2 23 13 13 26 1 8 9 1 1 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 3 22 15 1 16 9 2 11 6 1 7 11 11 60 7 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 2 2 1 1 2 2 11 11 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 3 17 13 1 14 8 2 10 4 1 5 39 7 46
รวมทั้งหมด 31 4 35 67 7 74 59 20 79 19 10 29 2 1 3 37 37 215 42 257