ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 15 15 28 28 21 21 6 6 1 1 101 101
การออกแบบ 30 30 15 15 28 28 21 21 6 6 1 1 101 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 30 30 15 15 28 28 21 21 6 6 1 1 101 101
รวมทั้งหมด 30 30 15 15 28 28 21 21 6 6 1 1 101 101