ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 99 2 2 103 265 7 1 273 452 11 10 473 409 7 7 423 155 3 3 161 24 24 1,404 30 23 1,457
บริหารธุรกิจ 69 1 70 184 3 1 188 271 4 6 281 194 3 1 198 61 2 63 23 23 802 13 8 823
ปวส.การจัดการ 10 10 32 32 23 23 21 21 3 3 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 12 12 9 9 5 5 2 2 33 33
ปวส.การตลาด 11 11 17 17 11 11 6 6 3 3 48 48
บธ.บ.การจัดการ 13 1 14 57 3 1 61 121 4 6 131 81 3 1 85 21 2 23 23 23 316 13 8 337
บธ.บ.การตลาด 13 13 29 29 52 52 42 42 17 17 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 37 37 55 55 39 39 15 15 163 163
บัญชี 11 1 2 14 58 4 62 130 7 4 141 152 4 6 162 74 1 3 78 1 1 426 17 15 458
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 11 1 2 14 45 4 49 118 7 4 129 135 4 6 145 68 1 3 72 1 1 378 17 15 410
ศิลปศาสตร์ 19 19 23 23 51 51 63 63 20 20 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 14 14 32 32 43 43 11 11 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 9 9 19 19 20 20 9 9 62 62
รวมทั้งหมด 99 2 2 103 265 7 1 273 452 11 10 473 409 7 7 423 155 3 3 161 24 24 1,404 30 23 1,457