ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 3 31 133 14 147 94 33 127 29 12 41 7 5 12 291 67 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 2 10 48 4 52 35 10 45 9 1 10 3 3 103 17 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 13 13 12 12 4 4 2 2 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 2 3 31 4 35 17 10 27 5 1 6 1 1 55 17 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 46 1 47 27 17 44 8 11 19 2 4 6 92 33 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 31 1 32 10 17 27 2 11 13 4 4 47 33 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 39 9 48 32 6 38 12 12 2 1 3 96 17 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 7 7 4 4 4 4 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 1 6 32 9 41 28 6 34 8 8 2 1 3 75 17 92
รวมทั้งหมด 28 3 31 133 14 147 94 33 127 29 12 41 7 5 12 291 67 358