ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 136 13 149 381 58 439 310 50 360 138 6 144 16 1 17 981 128 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 43 43 38 38 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 32 32 31 31 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 1 20 98 30 128 125 43 168 49 6 55 7 1 8 298 81 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 1 16 68 30 98 100 43 143 36 6 42 7 1 8 226 81 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 20 20 21 21 12 12 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 1 1 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 9 56 126 22 148 51 6 57 14 14 1 1 239 37 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 9 56 125 22 147 51 6 57 14 14 1 1 238 37 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 3 32 94 6 100 71 1 72 28 28 2 2 224 10 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 11 11 25 25 19 19 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 3 29 83 6 89 46 1 47 9 9 1 1 165 10 175
รวมทั้งหมด 136 13 149 381 58 439 310 50 360 138 6 144 16 1 17 981 128 1,109