ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 1 26 45 45 44 2 46 28 6 34 10 10 152 9 161
วิทยาศาสตร์ 13 1 14 28 28 25 2 27 6 6 12 4 4 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 2 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 26 26 25 2 27 6 6 12 4 4 73 8 81
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 17 17 19 19 22 22 6 6 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 12 17 17 19 19 22 22 6 6 76 76
รวมทั้งหมด 25 1 26 45 45 44 2 46 28 6 34 10 10 152 9 161