ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 30 30 71 71 67 67 30 30 11 11 209 209
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 50 50 36 36 8 8 4 4 121 121
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 35 35 13 13 2 2 73 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 15 15 23 23 8 8 2 2 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 19 19 25 25 19 19 7 7 77 77
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 10 10 13 13 11 11 5 5 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 9 9 12 12 8 8 2 2 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
รวมทั้งหมด 30 30 71 71 67 67 30 30 11 11 209 209