ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 17 125 394 50 444 594 34 628 490 15 505 104 11 115 2 2 1,692 127 1,819
การออกแบบ 43 17 60 116 50 166 164 34 198 164 15 179 57 11 68 544 127 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 9 17 26 21 50 71 38 34 72 39 15 54 25 11 36 132 127 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 10 33 33 54 54 79 79 17 17 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 24 62 62 72 72 46 46 9 9 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 24 104 104 98 98 44 44 5 5 2 2 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 19 77 77 63 63 30 30 4 4 2 2 195 195
ทล.บ.เซรามิก 5 5 27 27 35 35 14 14 1 1 82 82
ศิลปกรรม 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
สถาปัตยกรรม 16 16 93 93 187 187 176 176 29 29 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 10 10 9 9 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 30 30 65 65 67 67 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 53 53 113 113 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 108 17 125 394 50 444 594 34 628 490 15 505 104 11 115 2 2 1,692 127 1,819