ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 72 6 78 256 2 4 262 276 3 4 283 203 4 6 213 91 1 92 364 13 377 1,262 15 28 1,305
บริหารธุรกิจ 48 6 54 155 2 4 161 124 3 4 131 67 4 6 77 25 1 26 181 13 194 600 15 28 643
ปวส.การจัดการ 2 2 1 1 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 7 7 5 5 13 13
บธ.บ.การจัดการ 16 6 22 44 2 4 50 41 2 43 20 20 14 14 71 71 206 8 6 220
บธ.บ.การตลาด 15 15 54 54 29 29 11 11 4 4 60 60 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 48 3 2 53 36 4 6 46 7 1 8 50 13 63 205 7 22 234
บัญชี 11 11 61 61 103 103 86 86 45 45 131 131 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 11 11 59 59 103 103 86 86 45 45 131 131 435 435
ศิลปศาสตร์ 13 13 40 40 49 49 50 50 21 21 52 52 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 26 26 26 26 28 28 14 14 37 37 138 138
รวมทั้งหมด 72 6 78 256 2 4 262 276 3 4 283 203 4 6 213 91 1 92 364 13 377 1,262 15 28 1,305