ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 2 236 725 17 742 499 5 504 234 5 239 43 4 47 810 32 842 2,545 33 32 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 38 38 91 91 91 5 96 12 4 16 101 101 340 9 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 49 49 26 26 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 15 15 14 5 19 3 4 7 16 16 56 9 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 27 27 51 51 3 3 42 42 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 36 36 189 189 56 56 24 24 8 8 138 138 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 34 34 6 6 7 7 34 34 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 28 28 11 11 1 1 1 1 40 40 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 21 127 127 39 39 16 16 7 7 64 64 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 204 204 193 193 60 60 18 18 302 32 334 854 32 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 26 26 3 3 1 1 35 35 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 11 11 13 13 5 5 65 65 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 15 15 8 8 2 2 1 1 33 33 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 65 65 99 99 30 30 8 8 71 32 103 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 37 37 13 13 1 1 51 51 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 47 47 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 62 2 64 178 7 185 69 69 23 23 153 153 485 9 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 2 23 31 5 36 5 5 2 2 77 77 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 147 2 149 64 64 21 21 76 76 349 2 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 116 10 126 90 5 95 36 36 5 5 116 116 415 15 430
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 16 16 8 8 2 2 23 23 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 21 21 8 8 2 2 2 2 37 37 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 79 10 89 74 5 79 32 32 3 3 56 56 269 15 284
รวมทั้งหมด 234 2 236 725 17 742 499 5 504 234 5 239 43 4 47 810 32 842 2,545 33 32 2,610