ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 36 10 10 5 5 7 7 1 1 59 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 36 10 10 5 5 7 7 1 1 59 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 36 10 10 5 5 7 7 1 1 59 59
รวมทั้งหมด 36 36 10 10 5 5 7 7 1 1 59 59