ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 10 92 365 48 413 605 34 639 479 18 497 104 10 114 361 361 1,996 120 2,116
การออกแบบ 22 10 32 102 48 150 156 34 190 175 18 193 63 10 73 112 112 630 120 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 2 10 12 29 48 77 31 34 65 44 18 62 25 10 35 39 39 170 120 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 18 18 51 51 84 84 25 25 31 31 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 17 55 55 74 74 47 47 9 9 37 37 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 22 101 101 92 92 46 46 4 4 55 55 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 17 75 75 55 55 34 34 4 4 37 37 222 222
ทล.บ.เซรามิก 5 5 26 26 37 37 12 12 18 18 98 98
ศิลปกรรม 29 29 71 71 148 148 99 99 13 13 84 84 444 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 71 71 148 148 99 99 13 13 84 84 444 444
สถาปัตยกรรม 9 9 91 91 209 209 159 159 24 24 110 110 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 8 8 9 9 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 29 29 73 73 62 62 13 13 36 36 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 6 54 54 127 127 97 97 11 11 74 74 369 369
รวมทั้งหมด 82 10 92 365 48 413 605 34 639 479 18 497 104 10 114 361 361 1,996 120 2,116