ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 1 41 197 5 3 205 419 4 5 428 385 8 12 405 126 3 1 130 410 16 426 1,577 21 37 1,635
บริหารธุรกิจ 35 35 141 2 143 254 4 4 262 206 5 4 215 54 2 56 280 7 287 970 13 15 998
ปวส.การจัดการ 5 5 17 17 13 13 7 7 2 2 26 26 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 3 3 3 3 1 1 14 14 28 28
ปวส.การตลาด 9 9 12 12 4 4 3 3 1 1 17 17 46 46
บธ.บ.การจัดการ 6 6 48 2 50 125 4 4 133 101 5 4 110 23 2 25 110 7 117 413 13 15 441
บธ.บ.การตลาด 5 5 27 27 50 50 51 51 13 13 52 52 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 34 34 59 59 43 43 15 15 61 61 215 215
บัญชี 1 1 2 34 3 3 40 119 1 120 117 3 8 128 53 1 1 55 113 9 122 437 8 22 467
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 7 7 3 3 21 21
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 30 3 3 36 112 1 113 110 3 8 121 50 1 1 52 113 9 122 416 8 22 446
ศิลปศาสตร์ 4 4 22 22 46 46 62 62 19 19 17 17 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 12 12 28 28 43 43 8 8 11 11 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 18 18 19 19 11 11 6 6 66 66
รวมทั้งหมด 40 1 41 197 5 3 205 419 4 5 428 385 8 12 405 126 3 1 130 410 16 426 1,577 21 37 1,635