ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 1 67 244 7 4 255 268 3 4 275 202 4 6 212 91 1 92 361 13 374 1,232 15 28 1,275
บริหารธุรกิจ 44 1 45 144 7 4 155 118 3 4 125 67 4 6 77 25 1 26 180 13 193 578 15 28 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 15 1 16 44 7 4 55 40 2 42 20 20 14 14 70 70 203 8 6 217
บธ.บ.การตลาด 13 13 52 52 31 31 11 11 4 4 60 60 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 46 3 2 51 36 4 6 46 7 1 8 50 13 63 203 7 22 232
บัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
บช.บ.การบัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
ศิลปศาสตร์ 12 12 41 41 48 48 50 50 21 21 51 51 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 27 27 25 25 28 28 14 14 36 36 136 136
รวมทั้งหมด 66 1 67 244 7 4 255 268 3 4 275 202 4 6 212 91 1 92 361 13 374 1,232 15 28 1,275