ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 13 56 56 68 68 57 57 18 18 141 141 353 353
บริหารธุรกิจ 10 10 45 45 59 59 46 46 10 10 133 133 303 303
ปวส.การจัดการ 3 3 8 8 6 6 1 1 19 19 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 6 6 3 3 2 2 11 11 24 24
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 6 14 14 17 17 4 4 56 56 97 97
บธ.บ.การจัดการ 5 5 25 25 36 36 26 26 6 6 47 47 145 145
ศิลปศาสตร์ 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
รวมทั้งหมด 13 13 56 56 68 68 57 57 18 18 141 141 353 353