ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 212 212 204 204 130 1 131 36 36 155 155 771 1 772
พืชศาสตร์ 8 8 60 60 44 44 36 36 12 12 9 9 169 169
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 4 49 49 38 38 31 31 10 10 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 83 83 78 78 53 53 11 11 27 27 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 8 8 6 6 2 2 1 1 22 22 45 45
ปวส.ประมง 2 2 8 8 4 4 5 5 5 5 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 42 42 44 44 35 35 9 9 132 132
วท.บ.ประมง 1 1 25 25 24 24 11 11 1 1 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 50 50 68 68 29 1 30 7 7 35 35 202 1 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 6 6 11 11 5 5 10 10 37 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 14 14 21 21 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 28 28 34 34 16 16 2 2 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 34 212 212 204 204 130 1 131 36 36 155 155 771 1 772