ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 12 12 31 31 16 16 5 5 76 76
การออกแบบ 12 12 12 12 31 31 16 16 5 5 76 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 12 12 31 31 16 16 5 5 76 76
รวมทั้งหมด 12 12 12 12 31 31 16 16 5 5 76 76