ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35 35 113 113 136 136 95 95 29 29 408 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 24 24 95 95 122 122 86 86 27 27 354 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 49 49 66 66 52 52 15 15 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 19 19 30 30 19 19 11 11 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 10 27 27 26 26 15 15 1 1 79 79
สหวิทยาการ 11 11 18 18 14 14 9 9 2 2 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 15 15 12 12 7 7 2 2 41 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 3 3 1 1 2 2 12 12
รวมทั้งหมด 35 35 113 113 136 136 95 95 29 29 408 408