ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 6 5 129 416 48 11 475 291 39 3 333 126 5 2 133 13 3 16 1 1 965 98 24 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 16 16 40 40 23 23 1 1 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 7 27 27 17 17 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 9 9 13 13 6 6 1 1 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 1 5 54 145 16 11 172 127 33 3 163 63 5 2 70 8 3 11 1 1 392 55 24 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 1 5 34 98 16 11 125 83 33 3 119 37 5 2 44 2 3 5 248 55 24 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 13 28 28 24 24 7 7 2 2 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 19 19 20 20 19 19 4 4 1 1 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 42 5 47 152 25 177 65 6 71 13 13 2 2 274 36 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 5 47 152 25 177 65 6 71 13 13 2 2 274 36 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 103 7 110 59 59 27 27 2 2 218 7 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 22 22 17 17 2 2 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 22 91 7 98 37 37 10 10 160 7 167
รวมทั้งหมด 118 6 5 129 416 48 11 475 291 39 3 333 126 5 2 133 13 3 16 1 1 965 98 24 1,087