ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 1 47 165 2 4 171 424 2 9 435 438 7 18 463 183 4 187 1 1 1,257 11 36 1,304
บริหารธุรกิจ 43 43 122 1 123 256 2 4 262 244 3 7 254 98 3 101 1 1 764 6 14 784
ปวส.การจัดการ 13 13 18 18 21 21 8 8 3 3 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 10 10 9 9 6 6 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 1 35 95 2 4 101 80 3 4 87 24 24 235 6 8 249
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 30 30 51 51 45 45 23 23 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 4 3 3 34 34 72 3 75 22 3 25 1 1 136 6 142
บัญชี 2 1 3 27 1 4 32 133 5 138 144 4 11 159 62 1 63 368 5 22 395
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 2 1 3 26 1 4 31 124 5 129 138 4 11 153 59 1 60 349 5 22 376
ศิลปศาสตร์ 1 1 16 16 35 35 50 50 23 23 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 22 22 39 39 9 9 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 46 1 47 165 2 4 171 424 2 9 435 438 7 18 463 183 4 187 1 1 1,257 11 36 1,304