ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 29 29 87 87 98 98 68 68 20 20 302 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 19 19 71 71 84 84 59 59 18 18 251 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 42 42 47 47 32 32 8 8 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 11 11 18 18 15 15 10 10 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 18 18 19 19 12 12 55 55
สหวิทยาการ 10 10 16 16 14 14 9 9 2 2 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 14 14 12 12 7 7 2 2 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10
รวมทั้งหมด 29 29 87 87 98 98 68 68 20 20 302 302