ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 29 29 87 87 98 98 68 68 20 20 302 302
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 19 19 71 71 84 84 59 59 18 18 251 251
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 18 18 19 19 12 12 55 55
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 11 11 18 18 15 15 10 10 55 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 42 42 47 47 32 32 8 8 141 141
สหวิทยาการ 10 10 16 16 14 14 9 9 2 2 51 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 14 14 12 12 7 7 2 2 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10
รวมทั้งหมด 29 29 87 87 98 98 68 68 20 20 302 302