ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 39 45 212 555 285 138 978 719 189 114 1,022 579 57 82 718 186 18 39 243 865 8 284 1,157 3,032 596 702 4,330
บริหารธุรกิจ 122 21 30 173 391 171 98 660 446 114 89 649 341 42 70 453 101 14 34 149 567 7 234 808 1,968 369 555 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 30 65 65 43 43 24 24 8 8 37 37 207 207
บธ.บ.การจัดการ 19 6 1 26 53 29 15 97 43 17 8 68 45 7 2 54 8 2 10 3 7 3 13 171 68 29 268
บธ.บ.การตลาด 10 3 2 15 46 35 24 105 57 44 35 136 44 26 23 93 11 8 8 27 168 116 92 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 4 9 28 40 68 41 29 70 36 8 44 13 3 16 1 1 124 84 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 8 11 42 106 67 5 178 95 24 2 121 32 1 33 8 1 9 264 101 18 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 10 28 53 40 93 118 41 159 123 35 158 45 7 52 388 179 567 745 312 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 17 6 23 40 14 54 49 3 52 37 1 38 8 8 138 48 186 289 72 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 4 4 32 32
บัญชี 4 16 12 32 125 96 26 247 178 49 7 234 126 8 1 135 36 36 189 189 658 169 46 873
บช.บ.การบัญชี 4 16 12 32 125 96 26 247 178 49 7 234 126 8 1 135 36 36 189 189 658 169 46 873
ศิลปศาสตร์ 2 2 3 7 39 18 14 71 95 26 18 139 112 7 11 130 49 4 5 58 109 1 50 160 406 58 101 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 20 11 31 44 15 59 52 4 56 30 4 34 148 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 5 9 7 14 30 26 11 18 55 35 3 11 49 13 5 18 38 1 18 57 121 24 69 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 10 25 25 25 25 6 6 71 32 103 137 32 169
รวมทั้งหมด 128 39 45 212 555 285 138 978 719 189 114 1,022 579 57 82 718 186 18 39 243 865 8 284 1,157 3,032 596 702 4,330