ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 1 20 110 1 1 112 197 1 198 232 6 238 92 5 97 262 6 268 912 1 20 933
บริหารธุรกิจ 15 15 62 62 97 97 116 3 119 51 3 54 165 6 171 506 12 518
ปวส.การจัดการ 3 3 7 7 5 5 5 5 1 1 15 15 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 9 9 5 5 7 7 5 5 11 11 40 40
ปวส.การตลาด 7 7 12 12 3 3 5 5 14 14 41 41
บธ.บ.การจัดการ 1 1 20 20 34 34 29 29 10 10 94 94
บธ.บ.การตลาด 9 9 12 12 9 9 6 6 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 37 37 61 3 64 29 3 32 125 6 131 257 12 269
บัญชี 2 1 3 34 1 1 36 84 1 85 87 3 90 24 2 26 88 88 319 1 8 328
บช.บ.การบัญชี 2 1 3 34 1 1 36 84 1 85 87 3 90 24 2 26 88 88 319 1 8 328
ศิลปศาสตร์ 2 2 14 14 16 16 29 29 17 17 9 9 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 8 8 8 8 23 23 7 7 9 9 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 6 6 8 8 6 6 10 10 31 31
รวมทั้งหมด 19 1 20 110 1 1 112 197 1 198 232 6 238 92 5 97 262 6 268 912 1 20 933