ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52 6 58 269 18 287 461 10 471 351 1 352 90 1 91 331 331 1,554 36 1,590
การออกแบบ 18 6 24 71 18 89 108 10 118 107 1 108 43 1 44 115 115 462 36 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 7 6 13 20 18 38 29 10 39 44 1 45 12 1 13 39 39 151 36 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 1 9 9 34 34 40 40 15 15 34 34 133 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 10 10 42 42 45 45 22 22 9 9 40 40 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 7 7 2 2 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 11 11 75 75 75 75 40 40 7 7 40 40 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 8 8 49 49 55 55 28 28 5 5 25 25 170 170
ทล.บ.เซรามิก 3 3 26 26 20 20 12 12 2 2 15 15 78 78
ศิลปกรรม 13 13 50 50 101 101 69 69 14 14 71 71 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 13 13 50 50 101 101 69 69 14 14 71 71 318 318
สถาปัตยกรรม 10 10 73 73 177 177 135 135 26 26 105 105 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 2 2 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 4 25 25 60 60 54 54 15 15 35 35 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5 5 45 45 115 115 81 81 11 11 70 70 327 327
รวมทั้งหมด 52 6 58 269 18 287 461 10 471 351 1 352 90 1 91 331 331 1,554 36 1,590