ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 11 39 39 88 7 95 67 5 72 18 1 19 87 87 310 13 323
บริหารธุรกิจ 10 10 36 36 82 7 89 61 5 66 14 1 15 76 76 279 13 292
ปวส.การจัดการ 2 2 12 12 5 5 2 2 12 12 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 10 10 20 20
บธ.บ.การจัดการ 2 2 13 13 20 20 8 8 2 2 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 21 21 12 12 1 1 32 32 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 35 7 42 37 5 42 10 1 11 22 22 108 13 121
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
รวมทั้งหมด 11 11 39 39 88 7 95 67 5 72 18 1 19 87 87 310 13 323