ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 26 26 69 69 54 54 11 11 131 131 302 302
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 18 18 31 31 19 19 5 5 59 59 143 143
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 13 13 12 12 2 2 1 1 25 25 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 19 19 17 17 4 4 34 34 79 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 20 20 6 6 35 35 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 20 20 6 6 35 35 83 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 15 15 37 37 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 15 15 37 37 76 76
รวมทั้งหมด 11 11 26 26 69 69 54 54 11 11 131 131 302 302