ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 12 58 58 121 121 95 95 42 42 171 171 499 499
บริหารธุรกิจ 8 8 36 36 66 66 52 52 17 17 105 105 284 284
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 16 16 3 3 49 49
บธ.บ.การตลาด 4 4 15 15 23 23 18 18 7 7 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 28 28 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 77 77 125 125
บัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 66 66 215 215
บช.บ.การบัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 66 66 215 215
รวมทั้งหมด 12 12 58 58 121 121 95 95 42 42 171 171 499 499