ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 22 22 68 68 54 54 10 10 127 127 287 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 11 57 57 52 52 9 9 102 102 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 20 20 6 6 32 32 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 22 22 15 15 37 37 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 19 19 17 17 3 3 33 33 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 11 11 11 11 2 2 1 1 25 25 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 11 11 11 11 2 2 1 1 25 25 56 56
รวมทั้งหมด 6 6 22 22 68 68 54 54 10 10 127 127 287 287