ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 14 73 73 120 120 67 67 21 21 229 54 283 524 54 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 9 9 57 57 106 106 58 58 19 19 161 161 410 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 7 7 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 32 32 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 5 5 16 16 14 14 9 9 2 2 68 54 122 114 54 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 13 13 13 13 8 8 2 2 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 8 8 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 9 24 15 9 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 14 14 73 73 120 120 67 67 21 21 229 54 283 524 54 578