ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,900 290 802 3,992 2,900 290 802 3,992
บริหารธุรกิจ 1,896 195 638 2,729 1,896 195 638 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 201 201 201 201
บธ.บ.การจัดการ 117 50 2 169 117 50 2 169
บธ.บ.การตลาด 87 61 91 239 87 61 91 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 62 24 86 62 24 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 184 60 15 259 184 60 15 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,006 451 1,457 1,006 451 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 239 47 286 239 47 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 589 86 28 703 589 86 28 703
บช.บ.การบัญชี 589 86 28 703 589 86 28 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 407 9 136 552 407 9 136 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 4 77 73 4 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 130 5 112 247 130 5 112 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 204 24 228 204 24 228
รวมทั้งหมด 2,900 290 802 3,992 2,900 290 802 3,992