ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,563 184 46 3,793 3,563 184 46 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 494 494 494 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
วิศวกรรมเครื่องกล 724 57 5 786 724 57 5 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 56 368 312 56 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 1 5 12 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,107 50 40 1,197 1,107 50 40 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 5 18 13 5 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 526 9 24 559 526 9 24 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 299 36 335 299 36 335
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 16 23 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 426 35 461 426 35 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 35 340 305 35 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 812 42 1 855 812 42 1 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 269 13 282 269 13 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 511 29 540 511 29 540
รวมทั้งหมด 3,563 184 46 3,793 3,563 184 46 3,793