ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 170 170 170 170
วิทยาศาสตร์ 77 77 77 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 77 77 77 77
อุตสาหกรรมเกษตร 93 93 93 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 71 71 71 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 22 22 22 22
รวมทั้งหมด 170 170 170 170